تاريخچه قنات

هدیه

توضیحات کوتاه

تاريخچه قنات باافزايش جمعيت وپيشرفت تمدن در ايران باستان ايرانيان براي اينكه ديگرفقط درمحيط تنگ ومحدوددره هاوپاي رودهاوچشمه سارها نمانند به اميدباران هاي اتفاقي ويا ابهاي جاري موقتي وكشت بندسازي زراعت نكنندو باكشيدن اب ازچاه هاي معمولي

مشخصات فایل

تاريخ ايجاد مقاله : 14 شهریور 1396
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : docx
بازدید : 244 نفر

تاريخچه قنات 

باافزايش جمعيت وپيشرفت تمدن در ايران باستان ايرانيان براي اينكه ديگرفقط درمحيط تنگ ومحدوددره هاوپاي رودهاوچشمه سارها نمانند به اميدباران هاي اتفاقي ويا ابهاي جاري موقتي وكشت بندسازي زراعت نكنندو باكشيدن اب ازچاه هاي معمولي بازوربازوهايشان ويااستفاده ازنيروي حيواني(به ويژه دردشت هاوفلات ها)زندگي پرمشقت وكشاورزي ودامداري كاملا محدودوكم درامدي نداشته باشندوخلاصه   بتوانندبازيركشت بردن سطح وسيعي اززمين هاي حالخيزدردشت هاكه به علت نبودن اب بي بهره مانده احتياجات روزافزون خودشان را تامين كننددرچندين هزارسال قبل دست به ابتكارجديدي زده كه ان راقنات يا كهريز نام گزارده اند.بااين اختراع كه درنوع خوددرجهان تاكنون بي نظيراست ميتوان مقدار قابل توجهي ازاب هاي زيرزميني راجمع اوري كردوبه سطح زمين رساند كه همانند چشمه هاي طبيعي اب ان درتمام طول سال بدون هيچ كمكي ازدرون زمين به سطح ان جاري گردد.پيدايش ورواج اين تكنولوژي جديدكه استفاده ازابهاي تحت الارضي رابراي دامداري و به ويژه كشاورزي نسبتاوسيع ممكن ميسازد باعث شدكه اباديهاي متعددي درسراسرفلات ايران به خصوص درنقاط خشك ترمناطق كشور گشترش يابدوبخش هاي جديدي رادركشاورزي ودامداري موردبهره برداري قراردهد تااينكه پس از گذشت قرن ها تكنولوژي تازه ديگري در زمينه استفاده ازابهاي زيرزميني متولدشدكه همان چاه هاي عميق ونيمه عميق موتوري است كه بااستفاده ازان سطحهاي بيشتري به زيركشت وزرع گرفته شد.قنات كه توسط مقنيان ايراني اختراع شده هزاران سال قدمت داردقدمت بسياري ازقناتهاي ايران از پنج شش هزار سال متجاوزاست وعمري برابرباتاريخ كهن ايران دارد.باوجوداين كه چندين هزارسال ازاختراع ان مي گزرد معهذا هنوز هم اين روش استفاده ازاب درقسمت مهمي ازروستاهاومناطق مسكوني وكشاورزي ودامداري كشورمعمول ومتداول است وحتي يكي ازاركان اصلي كشت وزرع در نواحي خشك راتشكيل مي دهد.اين اختراع كه امروزه شهرت جهاني پيدا كرده بعدهاازايران به بسياري از كشورهاي جهان انتقال يافته ومورداستفاده مردم درديگرنقاط دنياقرارگرفته است متاسفانه باپيدايش شيوه هاي حفرچاه هاي موتوري عميق ونيم عميق تعدادقناتهاي دايركشورروزبه روزكاهش مي يابد.براثرغارت ابهاي تحت الارضي دراولين دوره هاي حفرچاه هاي عميق تعدادبسيارزيادي ازقناتها خشك شد خوشبختانه وزارت اب وبرق سابق ووزارت نيروي فعلي حفرچاه هاي عميق ونيمه عميق رامحدودومشروط به كسب اجازه مخصوص كرده است.درضمن ازلحاظ فني راه هايي وجود داردكه ازان طريق مي توان اب اغلب قنات هاراافزايش دادوحتي بسياري ازقنات هاي خشك شده رامجدا داير ساخت    شرح مختصري درباره ساختمان ومشخصات قنات: 

قنات تشكيل شده است ازيك دهانه ياهرنج كه روبازاست ويك مجراي تونل مانندزيرزميني وچندين چاه عمودي مه مجراياكوره زيرزميني يانقب را در فواصل مشخص باسطح زمين مرتبط مي سازد چاه ها كه به انها درموقع حفر ميله گفته ميشودعلاوه برمجاري انتقال موادحفاري شده به خاج يعني سطح مين عمل تهويه نقب ياكانال زيرزميني رانيزانجام ميدهدوراه ارتباط براي لايروبي تعميروبازديدازداخل قنات نيزشمار ميرود.قطرچاه هاوابعادومجرارامعمولا انقدرمي گيرندكه خاكبرداري حتي المقدور كم بشوشدولي درضمن مقني هم بتواندبه اساني پايين برودودرانجاكاربكند.اغازقنات همان دهانه قنات است كه مظهرقنات ناميده ميشود.مظهرقنات جايي است كه اب ازدل قنات بيرون مي ايدوظاهرمي شودومي تواند براي ابياري وديگرمصارف مورداستفاده قراربگيرد.قسمت انتهايي قنات پيشكارقنات ناميده مي شودكه دراخرين قسمت ان مادرچاه قنات قرار گفته است.توسعه قنات وافزودن برتعدادچاه هاي ان كه دراصطلاح به اين عمل(نوكني)قنات گويند ازمادرچاه اغاز ميشود.قسمتهايي ازقنات كه باحفرانها هنوز اب بيرون نمي ايد(مانند دهانه قنات وقسمتي هم از نقب)خشكه كار وقسمتي كه ابدار است(قسمت انتهايي)قسمت ابده قنات ناميده مي شود.حفرقنات معمولاازمظهران كه همان سطح زمين است وخشك مي باشد شروع وبه منابع ابده مادر چاه ختم ميشود.بنابراين اول دهانه قنات ياهرنج كه خشك است وبعداولين چاه ياميله ها كه اينهاهم خشك است واب نداردوبه اصطلاح قسمت(خشكه كار)قنات ناميده ميشود حفرمي شود.بعدكار به طرف قسمت هاي بالا دست كه همان قسمتهاي ابده وبيشتر ابده زمين باشد ادامه پيدا مي كند. 

 

طراحی سایت