حق شفعه در حقوق مدني ايران

جدید

توضیحات کوتاه

مقدمه : در اين مقدمه چهار عنوان مهم زير مورد بحث قرار خواهد گرفت. الف – تعريف حق شفعه ب – اطراف حق شفعه ج – فلسفه اخذ به شفعه د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقي

مشخصات فایل

تاريخ ايجاد مقاله : 16 بهمن 1394
قیمت : 0 تومان
نوع فایل : docx
بازدید : 2448 نفر

مقدمه : 

در اين مقدمه چهار عنوان مهم زير مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

الف – تعريف حق شفعه 

ب – اطراف حق شفعه 

ج – فلسفه اخذ به شفعه 

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقي 

الف – تعريف حق شفعه 

حق شفعه عبارت است از حق تملك قهري حصة فروخته شدة‌ يك شريك به وسيله ديگر در ازاي پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتري اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گويند. به همين جهت است كه در ماده 808 ق.م مقرر مي‌دارد: هر گاه، حال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود رابه قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع گويند. 

ب – اطراف حق شفعه : 

حق شفعه در حالت كلي سه طرف دارد : 

1-) شريك باقي، كه بعد از فروخته شدن مهم شريكش و پيدايش حق شفعه، شفيع ناميده مي‌شود. 

2) شريكي كه فروشنده است و معمولا به عنوان بايع از اواسع برده مي‌شود. 

3) خريدار كه در واقع شريك جديد است و اخذ به شفعه از مال او صورت مي‌گيرد. 

ج) فلسفه اخذ به شفعه 

تاسيس حق شفعه؛ براي جبران ضرر ناشي از شريك است و همچنين براي جبران ضرر ناشي از تقسيم كه بدين وسيله ملك شراكتي به استقلال مي‌رسد. اخذ به شفعه ماهيتاً از ايقاعات است بنابراين فقط به اراده شفيع واقع مي‌شود و رضاي طرف ديگر مورد توجه نيست. 

 

طراحی سایت